Vítejte na Privátníškoly.cz

Víte že:
od akademického roku 2001/2002, kdy v České republice existovalo 8 soukromých vysokých škol se jejich počet do akademického roku 2008/2009 zvýšil více než sedmkrát?

11. výročí zřízení Trivis - VOŠ

30. dubna 2009

Staňte se diplomovaným specialistou prevence kriminality a krizového řízení.

Staňte se diplomovaným specialistou
prevence kriminality a krizového řízení.

    

     30. dubna 2009 uplynulo 11 let od dne, kdy byla rozhodnutím MŠMT ČR zřízena při pražské TRIVIS – Střední škole veřejnoprávní vyšší odborná škola se vzdělávacím programem Prevence kriminality. Tím bylo úspěšně završeno několikaleté cílevědomé úsilí společnosti TRIVIS poskytnout možnost vyšší odborně profesionální přípravy v oblasti prevence kriminality širokému okruhu zájemců. Stanoviska a doporučení některých státních institucí v procesu zřizování VOŠ s uvedeným vzdělávacím programem byla důkazem, že je po tomto typu školy značná společenská poptávka.
 
     O rok později, v roce 1999, byla zahájena výuka druhého vzdělávacího programu, Krizové řízení. To bylo i reakcí na rozsáhlé povodně v roce 1997, které prokázaly řadu závažných problémů v zajištění činnosti krizového managamentu na střední úrovni, způsobených především nedostatkem odborníků s potřebnými znalostmi.
I když v době zahájení výuky ještě nebyl program krizového managementu zcela legislativně a problémově vymezen, později přijaté právní normy (především „balík“ krizových zákonů) a rezortní odborné metodiky bylo možno velmi organicky zabudovat do již existujícího obsahu výuky.
Tak postupně vznikala dnešní TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o. s právem udělovat absolventům vyšší odborné školy profesní titul DiS. – diplomovaný specialista.

     Další vývoj situace včetně enormních povodní v roce 2002 ještě více zvýraznil nezbytnost přípravy odborně připravených pracovníků středního stupně krizového managamentu. Úkoly, které před státní správu i před soukromé subjekty staví postupně přijímané zákony (např. Zákon o prevenci závažných havárií atd.) není možno zvládnout s nedostatečným kádrovým obsazením. 
      Cílem vzdělávacího programu Krizové řízení je vypěstovat u studentů odborné, morální i psychické předpoklady pro pochopení složité problematiky jak v teoretické oblasti, tak i v praktickém řešení základních operativních činností v nejrůznějších mimořádných či krizových situacích.

    V průběhu vzdělávání se studenti mimo všeobecných předmětů (např. filosofie, sociologie, psychologie atd.) seznamují s odbornými předměty (živelní pohromy, průmyslové havárie, krizové řízení a IZS, krizové a havarijní plánování a informační podpora krizového řízení). Je zřejmé, že výuka odborných předmětů musí neustále reagovat na měnící se legislativu, nově stanovené metodiky činnosti (např. typové plány, typové činnosti IZS) a další zveřejňované odborné poznatky.

    Nezbytná pozornost je věnována i studiu jazyků (angličtina, němčina, ruština), při čemž je věnována pozornost především konverzaci na odborná témata.
Na závěr studia studenti zpracovávají a obhajují absolventské práce. Řada prací pro velmi dobrou úroveň zpracování je přímo využitelná v praxi.
Velmi cenné poznatky získávají studenti v rámci odborných praxí, které probíhají na řadě vybraných odborných pracovišť včetně nejrůznějších pracovišť v rámci HZS. Řada absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách.

     Zřizovatel VOŠ má uzavřenou dohodu o spolupráci s MV GŘ HZS ČR Institutem ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Tato dohoda je zárukou potřebné odborné úrovně výuky neboť reaguje na poslední poznatky praxe. Odborní pedagogové se již řadu let zúčastňují odborných kurzů pořádaných Institutem. Do výuky vybraných speciálních témat se zapojují i externí odborníci např. ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (radiační havárie), z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (krizové řízení ve zdravotnictví) atd.

    V průběhu vzdělávání studenti absolvují řadu odborně zaměřených exkurzí, počínaje návštěvou Informačního střediska Jaderné elektrárny Temelín a dalších podniků a institucí spojených se studovanou problematikou.
Vzdělávání je ukončeno absolventskou zkouškou, která zahrnuje obhajobu absolventské práce, zkoušku z cizích jazyků, a zkoušku z odborných předmětů.
Potvrzením dobré kvality výuky je možno uvést, že řada našich absolventů již úspěšně pracuje na úseku krizového řízení na krajských, městských či obecních úřadech, tak i v rámci HZS či dalších složek Integrovaného záchranného systému.
     Zřizovatel VOŠ, i její management průběžně zaměřují své úsilí na další zkvalitňování stávajících vzdělávacích programů. Vedení školy zaměřuje svou pozornost na spolupráci s vysokými školami obdobného odborného zaměření s cílem umožnit absolventům naší VOŠ doplnit si bakalářské vzdělání.

     Bližší informace o vzdělávání lze získat na adresách: www.trivis.cz, www.trivispraha.cz, www.trivis.info.