Vítejte na Privátníškoly.cz

Víte že:
od akademického roku 2001/2002, kdy v České republice existovalo 8 soukromých vysokých škol se jejich počet do akademického roku 2008/2009 zvýšil více než sedmkrát?

Aktuální studijní program RaVŠ

22. dubna 2009

Rašínova vysoká škola v Brně nabízí uchazečům studium tříletého bakalářského oboru Krizový management a dvouleté magisterské studium oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů.

Rašínova vysoká škola v Brně - škola s aktuálním vzdělávacím programem


Soukromá Rašínova vysoká škola s.r.o. (RaVŠ) byla založena v roce 2002. Její vznik byl iniciován požadavky společnosti na vysoce odborně fundované krizové manažery, konkursní správce a likvidátory. RaVŠ na tomto poli navázala na dlouhodobou spolupráci s Justiční akademií, Komorou správců majetku a likvidátorů, Komorou specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR, Združením konkurzných správcov SR a dalšími institucemi.
RaVŠ nabízí studijní program Ekonomika a insolvence, akreditovaný MŠMT, zaměřený zejména na management rizik a krizí - bakalářský obor Krizový management a navazující magisterský obor Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů, jehož absolventi získají titul Ing.

Tyto mezioborové právně - ekonomicky zaměřené obory jsou na vzdělávacím trhu ČR unikátní a byly vyvinuty předními odborníky z oblasti teorie i praxe. Reagují na aktuální potřeby zejména v oblasti předcházení krizovým jevům a jejich řešení v podnikové ekonomice a na revitalizaci podniků. Hlavní složku studia tvoří předměty z práva, ekonomie, managementu, sociologie, psychologie, informačních technologií a cizích jazyků. Velká péče je věnována průběžným inovacím studijního programu a jeho praktické orientaci. Odměnou za tuto snahu je vysoká umístitelnost absolventů školy. Výuka prezenční formy studia je soustředěna do tří dnů v týdnu, pro pracující je připraven režim výuky, kdy veškerá cvičení probíhají o sobotách. Přijímací zkoušky probíhají formou pohovoru, kdy uchazeč sdělí svoji motivaci pro studium na RaVŠ a očekávání, která jej k tomuto rozhodnutí vedla. Na výuce se podílí vysoce erudovaný sbor vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe s individuálním přístupem ke studujícím. Škola zde plně využívá zejména skutečnosti, že Brno je dnes hlavním městem soudnictví v ČR. Dobře vybavená školní pracoviště s vysokou mírou aplikované výuky, možnost absolvovat část studia na zahraničních univerzitách v rámci výměnných studijních programů, studovna a knihovna spoluvytvářejí podmínky odborné připravenosti a kvalifikace absolventů pro výkon společensky potřebných povolání v organizacích v národním i mezinárodním prostředí.
Akademičtí pracovníci se podílejí na inovačních vědeckých a výzkumných úkolech, mají širokou publikační činnost. RaVŠ má rozvinutou spolupráci se zahraničními univerzitami v Rakousku, Švýcarsku, Finsku, Lotyšsku, Slovensku a na Islandu.

Zajímavé je rozložení studentů z hlediska věku, kdy jednu polovinu studujících tvoří čerství absolventi středních škol, příp. vysokých škol, kteří si chtějí doplnit další odbornost a druhou polovinu lidé vyššího věku a to jak z řad podnikatelů a zaměstnanců firem, tak také pracovníci státní správy. Geografické vyhodnocení potom ukazuje pokrytí celé ČR, mnoho studujících se rekrutuje ze Slovenské republiky a několik studentů pochází z ostatních zemí.
Je pro nás velkým zadostiučiněním, že naši absolventi, kteří měli zájem pokračovat v dalším studiu na jiných vysokých školách v ČR či v zahraničí měli vysokou úspěšnost při přijetí na tyto školy. Určitě není bez zajímavosti, že jeden z našich absolventů úspěšně studuje na nejprestižnější univerzitě v Austrálii.

Systém vzdělávání zahrnuje také programy celoživotního vzdělávání. Mezi nejúspěšnější programy CŽV patří programy Manažer krizového řízení firem, Základy podnikání, Odborný pracovník personálního a ekonomického útvaru, Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky. RaVŠ však nabízí také např. vzdělávání v oblasti marketingu, obchodu, nákupu, řízení jakosti, životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a mnoha dalších. Firmám nabízíme školení na míru, včetně využití grantů Evropské unie. Ve spolupráci s Krajskými soudy zabezpečujeme přípravu ke zkouškám insolvenčních správců.
RaVŠ sídlí na Hudcově ulici v Brně-Medlánkách, rektorem je prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc. Podrobnější informace získáte na www.ravys.cz.

Rašínova vysoká škola v Brně - škola s aktuálním vzdělávacím programem