Vítejte na Privátníškoly.cz

Víte že:
Díky menšímu počtu studentů existují a úspěšně fungují na soukromých vysokých školách takové věci, jako je individuální přístup ke studentovi a z něj plynoucí individuální plány studia.

Chcete se stát psychologem?

30. dubna 2009

Proč studovat Pražskou vysokou školu psychosociálních studií?

Studijní obory


A) Jednooborová psychologie
Program zahrnuje obecnou, sociální, klinickou, vývojovou, srovnávací psychologii, psychologické metody poznávání i výzkumu. Dále sem patří například psychologie osobnosti, psychopatologie, psychoterapie, komunikace, krizová intervence, mediace, psychologie práce a řada dalších předmětů. Studium je bakalářské, přípraven je navazující magisterský program se zaměřením na klinickou psychologii a poradenství.
B) Sociální práce
se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. V programu se setkáte s: metodami sociální práce, sociální politikou a sociálním výzkumem, krizovou intervencí, psychoterapii i s různými formami sociální komunikace a sociálního působení ve státních službách i v neziskovém sektoru. Na bakalářský program navazuje magisterské studium!
C) Zdravotně sociální práce
Profesní uplatnění naleznete v klinických, ústavních, ošetřovatelských a sociálních zařízeních různého typu a zaměření. Program studia zahrnuje řadu odborných zdravotnických a sociálních předmětů, jako je studium anatomie, fyziologie, základy chirurgie, neurologie, metody sociální práce, psychoterapie, rodinná terapie, první pomoc, krizová intervence, zvládání stresu. Studium je bakalářské a je možné pokračovat v navazujícím magisterském programu oboru sociální práce

Další předměty
Mezi další předměty patří např.: filosofie, kulturní antropologie, sociologie, politologie, základy theologie, umění psát odborné texty, rétorika, péče o duši a řada dalších.

Proč psychoterapie?
Nejdůležitějším nástrojem působení v pomáhajících profesích je člověk sám, jeho osobnost. Tu je třeba dobře znát, dobře s ním umět zacházet, a také o ni co nejlépe pečovat. To psychoterapeutické vzdělávání obsahuje: V prvním stupni sebepoznání a seberozvoj, ve druhém stupni pak výcvik a supervize.
Psychoterapie je vyučována ve všech oborech! Každý absolvent může ke svému základnímu oboru získat také tuto další specializaci.

Dvě odbornosti za jednu cenu!
Ve všech bakalářských studijních programech je psychoterapie součástí programu a tudíž i v ceně studia!

Formy studia
Bakalářské programy jsou prezenční,
navazující magisterské programy jsou prezenční i kombinované.

Praxe
Bohatá a různorodá praxe je prováděna ve všech oblastech budoucího uplatnění. Pobyt na praxi bývá i pozdějším pracovištěm absolventů. Praxe je konzultována i supervidována.

Studijní komunita
Zvláštností a specifikou naší školy je studijní komunita. Každý student je jejím rovnocenným členem. Studijní společenství pěstuje osobní i kolegiální vztahy potřebné pro studium i budoucí profesi. Každá studijní komunita má svého vedoucího, kterým je odborný asistent školy.
Sebepoznání a seberozvoj. Každý student absolvuje sebepoznávací a seberozvojový program sloužící jako základ pro navazující studium psychoterapie.

Zahraniční studijní pobyty v rámci Erasmu
Studentům je umožněno studium v zahraničí díky našemu zapojení v evropské mezinárodní spolupráci Erasmus!

Uplatnění absolventů
Uplatnění studentů na trhu práce patří mezi nejdůležitější kriteria úrovně. Takřka 100% našich absolventů našlo zaměstnání odpovídající vzdělání. Toho si velmi ceníme. Bakaláři i magistři nacházejí práci ve státním i neziskovém sektoru, v poradenství, nemocnicích a léčebnách, v soukromých praxích. Naši absolventi se uplatňují v zahraničí.

Knihovna a studovny

Knihovna se studovnou je elektronizovaná, napojená na internet a wi-fi systém je dostupný i během vyučování. Rostoucí knihovna je zásobena vším, co se u nás v daných oborech publikuje knižně i časopisecky. Meziknihovní výpůjční služba je zajištěna.

Špičkoví odborníci
Studium je zajištěno nejlepšími odborníky v oborech i nadanými mladými asistenty a lektory.

Každý má někdy problémy
Studentům s jejich problémy pomohou vedoucí výcviku, komunitní vedoucí, studijní komunita nebo odborníci na klinice Eset, která je kmenovým místem odborné praxe.

Osobní kontakt
Na každého ze zájemců si najdeme chvíli na osobní setkání. Najdete nás v ulici Hekrova 805, Praha 4, Jižní Město, tel.: 267 913 634 nebo na adrese:
www.pvsps.cz