Vysoké školy

Víte že:
Studium na vysoké škole je nejen prestižní záležitostí, ale navíc jedinečnou možností jak rapidně zvýšit svou kvalifikaci a díky tomu pobírat po úspěšném dokončení vysokoškolského studia vyšší mzdu.
Vysoká škola

ŠKODA AUTO, a. s. Vysoká škola

Tř. Václava Klementa 869, 29360 Mladá Boleslav Studijní oddělení: 326 823 040 info@is.savs.cz Škoda Auto Vysoká škola byla založena v roce 2000 jako první a dosud jediná firemní vysoká škola v České republice. V rámci bakalářského studijního programu poskytuje vzdělání v oborech Podniková ekonomika a management obchodu, Podniková ekonomika a management provozu a Podniková ekonomika a finanční management v prezenční i kombinované formě. V rámci navazujícího magisterského studijního programu lze v prezenční i kombinované formě studovat obory: Globální podnikání a finanční řízení podniku, Globální podnikání a marketing, Podniková ekonomika a management provozu a Globální podnikání a právo.

Vysoká Středočeský Bc., Ing/Mgr ekonomické 00177041stastna@is.savs.czwww.savs.czČeština Ano Ano Studijní oddělení: 326 823 040Sekretariát : 326 823 023Kvestorka: 326 823 037Informační email: info@is.savs.czSekretariát: eva.kubinova@skoda-auto.czProrektor pro studijní záležitosti : petr.sulc@skoda-auto.cz326 823 113Studenti vysoké školy si mohou v pracovních dnech v jídelnách Škoda Auto zakoupit  jedno hlavní jídlo (např. oběd) za cenu v rozmezí od 20 – 40 Kč v závislosti na vybraném pokrmu. Stravování je zajišťováno společností Eurest, jejíž provozovna je také v areálu Na Karmeli.


Ano Ano Ano Ano Ano AnoTěžištěm výuky jsou odborné ekonomické předměty. Velký důraz je kladen na studium cizích jazyků. Některé odborné předměty lze studovat v anglickém nebo německém jazyce. Studijní program je specifický i tím, že ve smyslu profesionality, tj. vyhovění moderním trendům a nárokům praxe, vhodně kombinuje teoretickou výuku se získáním praktických zkušeností a poznatků. Vyvážené spojení teorie a praxe má podobu praktikantských pobytů a studentských stáží, odborných praktických přednášek, exkurzí, projektů, výzkumných úkolů a studií. Bakalářské práce vycházejí ze skutečných potřeb podnikové reality. Souvislá odborná praxe je zařazena do pátého semestru a lze ji absolvovat ve firmě Škoda Auto, u jejích dodavatelů nebo u mnoha zahraničních firem a partnerů z koncernu VW ( VW, Audi, Bentley). Přibližně 15% studentů tak absolvuje svoji praxi v délce 5 měsíců mimo Českou republiku s podporou z programu EU Leonardo.

Škola je držitelem rozšířeného Erasmus University Charteru, který umožňuje podporu studentů vyjíždějících na 1-2 semestrální studijní pobyty na zahraničních partnerských VŠ.

Studentům jsou kromě teoretických znalostí a praktických dovedností vštěpovány také „nadodbornéznalosti a sociální kompetence: samostatné rozhodování, strategické a tvůrčí myšlení, komunikační dovednosti, schopnost argumentace a vyjednávání, prezentování, předpoklady pro týmovou práci, ochota a umění učit se novému, a v neposlední řadě aktivita, iniciativa a flexibilita.

Absolventi studijního programu Škoda Auto vysoké školy se snadno se zapojují do praxe. Analýza uplatnění absolventů ukazuje, že stabilně kolem 50 % absolventů bakalářského programu nalézá zaměstnání ve firmě Škoda Auto nebo u jejích dodavatelů. Většina ostatních pokračuje v navazujícím magisterském programu ve ŠAVŠ. Uplatnění absolventů tohoto magisterského programu ve Škoda Auto dosahuje 80%!

Nejlepší uchazeči o studium na základě výsledků ze studia na střední škole jsou přijímání do tzv. Motivačního programu pro talentované uchazeče, který umožňuje studium ve ŠAVŠ bez platby školného.
Vynikající výsledky ve studiu ve ŠAVŠ jsou oceněny prospěchovým stipendiem.


řádný termín: do 30/04/09, náhradní termín: do 14/08/09bakalářské studium: bez přijímacích zkoušek pro ak. rok 2009/2010; pro nav. magisterské studium: 25.6.2009 (řádný termín), 27.8.2009 (náhradní termín)350,-Kč - elektronická přihláška, 500,-Kč - tištěná přihláškaELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA7.4.2009 (14:00 - 16:00), 9.4.2009 (9:00 - 12:00)Rozhodnutí o přijetí ke studiu
O přijetí ke studiu ve studijním programu rozhoduje rektor vysoké školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zveřejní vysoká škola zprávu o jeho průběhu. Spolu s rozhodnutím o přijetí obdrží uchazeč pozvánku k zápisu do studia.

Přihlášky jsou k termínům přijímacího řízení přiřazovány dle data doručení (do 30.4.2009
k řádnému, po 30.4.2009 k náhradnímu termínu), pokud uchazeč neuvede jinak.
E-přihlášky, které nebudou k datu 30.4.2009 kompletní, budou převedeny k náhradnímu termínu.
E-přihlášky, které nebudou kompletní k datu 14.8.2009, budou zrušeny.
Uchazeči o bakalářské studium budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.


prezenční, kombinovanáBc.
 • 3,5 roku
 • 3,5 roku
 • 43000 Kč
 • 43000 Kč
ČeštinaZaměření a struktura oboru Podniková ekonomika a finanční management umožňuje studentům pochopit, definovat, analyzovat a predikovat základní finanční vztahy uvnitř v podniku a jeho okolí. Tento cíl je v obecné rovině naplňován předměty společného základu (zejména účetnictví, finanční řízení podniku, daně a daňová praxe, mikroekonomie a makroekonomie),detailněji pak oborovými předměty management obchodu, bankovnictví a pojišťovnictví, finance a finanční modelování. V předmětech přímé a nepřímé daně se dále studenti naučí podrobněji a komplexně řešit otázky daňových odvodů podniku do veřejných rozpočtů včetně důležité problematiky daňové optimalizace.
prezenční, kombinovanáBc.
 • 3,5 roku
 • 3,5 roku
 • 39000 Kč
 • 39000 Kč
ČeštinaStudent oboru Podniková ekonomika a management provozu získá odpovídající technické znalosti k řízení provozů a dílen v automobilovém průmyslu absolvováním dalších předmětů s technickým zaměřením: nauka o materiálu, technická dokumentace, organizace a řízení výroby, řízení výroby počítačem, počítačová grafika, řízení kvality. Výuka je specializována na automobilový průmysl. Absolventi oboru Podniková ekonomika a management provozu se uplatní ve funkcích řídících pracovníků technických provozů, v logistických útvarech apod., zejména ve firmě ŠkodaAuto, jejích pobočných závodech a dalších firmách automobilového sekotru.
prezenční, kombinovanáBc.
 • 3,5 roku
 • 3,5 roku
 • 41000 Kč
 • 41000 Kč
ČeštinaSkupina předmětů pro obor Podniková ekonomika a management obchodu je zaměřena na vztah podniku k jeho okolí včetně jeho působení mimo rámec České republiky. Tento obor zastupují předměty hospodářská geografie, management obchodního podniku, ekonomika a řízení obchodu, marketingová komunikace, bankovnictví a pojišťovnictví, specifické formy prodeje. Absolventi oboru Podniková ekonomika a management obchodu najdou uplatnění jako specialisté a špičkoví pracovníci v oblasti prodeje i nákupu či v útvarech ekonomického řízení podniku. Profil absolventa této specializace vyhovuje potřebám mnoha dealerských firem v automobilovém průmyslu i mimo něj.
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 47000 Kč
 • 47000 Kč
ČeštinaAbsolvent oboru Globální podnikání a finanční řízení má znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodních účetních standardů a nákladového účetnictví, osvojí si základní metody, postupy a způsoby hodnocení efektivnosti a výběru variant v oblasti provozního financování, finanční analýzy podniku a controllingu.
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 45000 Kč
 • 45000 Kč
ČeštinaAbsolvent oboru Globální podnikání a marketing má znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti mezinárodního managementu a strategického marketingu, osvojí si základní metody, postupy a způsoby práce v oblasti mezinárodního marketingu, marketingové komunikace, marketingového výzkumu i technik mezinárodních obchodních operací.
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 43000 Kč
 • 43000 Kč
ČeštinaAbsolvent oboru Podniková ekonomika a řízení provozu má znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti projektového managementu, managementu inovací a znalostí, osvojí si pokročilé metody, postupy a způsoby práce v oblasti podnikové logistiky, řízení výroby a simulací podnikových procesů.
prezenčníIng/Mgr
 • 2 roky
 • 78000 Kč
ČeštinaAbsolvent oboru Globální podnikání a právo má znalosti, vědomosti a dovednosti z oblasti práva mezinárodního obchodu a evropského práva a podniku, osvojí si základní metody a postupy v oblasti soukromého práva a bude se orientovat v problematice ochrany hospodářské soutěže.