Vysoké školy

Víte že:
od akademického roku 2001/2002, kdy v České republice existovalo 8 soukromých vysokých škol se jejich počet do akademického roku 2008/2009 zvýšil více než sedmkrát?
Vysoká škola

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.

Nárožní 2600/9a, 15800 Praha 5-Stodůlky Hlasový a informační systém VŠEM: +420 841 133 166 info@vsem.cz Studijní programy se zaměřením na ekonomiku a management (Bc., Ing., MBA). Studium zahajováno třikrát ročně (říjen, leden, duben). Studijní, speciální, sportovní, sociální a ubytovací stipendia.. Programy celoživotního a profesního vzdělávání.

Vysoká Praha Bc., Ing/Mgr, MBA ekonomické 27266150info@vsem.czwww.vsem.czČeština Ne Ne Hlasový a informační systém VŠEM: +420 841 133 166Kontaktní telefon: +420 777 709 830Kontaktní telefon: +420 777 709 831Kontaktní e-mail: info@vsem.czStudijní programy jsou realizovány v prezenční a kombinované formě studia, kdy specifické nároky pro uvedené formy studia jsou zohledněny v obsahové struktuře výukových a zkouškových období (harmonogram výuky) akademického roku na VŠEM.

Akademický rok na VŠEM je členěn na trimestry, kdy v období mezi výukovým a zkouškovým soustředěním je kladen důraz na interaktivní komunikaci (student - škola, student - lektor - student) v rámci Studentského informačního systému (SIS, Studijní formuláře, WebForum, WebMail, E-learning).


Ne Ne Ano Ano Ano Ano


Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) s více jak 2.500 studenty realizuje bakalářské a magisterské studijní programy (Bc., Ing., MBA) se zaměřením na ekonomiku a management v prezenční i kombinované formě studia.

I. Bakalářské studijní obory Podniková ekonomika (specializace: Marketing, Management lidských zdrojů, Finance, Daně, Právo a podnikání, Projektový management, Informační strategie, Management kvality, Veřejná správa a EU) a Komunikace a lidské zdroje (specializace: Komunikace a média, Management kvality, Právo a podnikání, Projektový management, Veřejná správa a EU, Marketing, Informační strategie, Reklama a Public Relations).

II. Magisterské studijní obory Konkurenční prostředí a management, Ekonomická analýza a konkurenční strategie a Management firem.

III. Programy celoživotního (CŽV) a profesního vzdělávání (PV).

Mezinárodní akreditace ECBE (Europen Council for Business Education) pro realizovaný studijní program MBA.


není pevně stanovena uzávěrka přihlášek04/08, 05/08, 08/09, 09/08 2009je osvobozena od administrativních a registračních poplatkůELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKAPravidelně každé první úterý v měsíci od 17 hod. probíhají "Dny otevřených dveří VŠEM".Obsah přijímacího řízení na VŠEM pro daný studijní program je stanoven dle nároků vysokoškolského studia, kdy kromě obecných studijních předpokladů (test učebních stylů) zjišťuje primárně stupeň motivace uchazeče o studium (osobnostní test), více na https://www.vsem.cz/prijimaci-rizeni.html.

Studijní programy jsou na VŠEM zahajovány třikrát ročně (říjen, leden, duben), kdy není pevně stanovena uzávěrka přihlášek, ale pouze doporučený termín podání přihlášky ke studiu dle termínu zahájení studia (říjen - 1.8. / leden - 1.12. / duben - 1.3.), viz www.vsem.cz/terminy-prijimaciho-rizeni.html.prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 40000 Kč
 • 35000 Kč
ČeštinaV průběhu studia oboru Podniková ekonomika (PPE) student absolvuje deset studijních modulů, každý se třemi povinnými předměty ukončenými písemnou zkouškou. Studijní modul je ukončen seminární prací (vyjma modulu oborové specializace a kvantitativní metody), jejíž vypracování je součástí seminárního bloku (zahrnuje seminární práce za daný akademický rok a předmět Praktické aplikace). Studium je ukončeno státní zkouškou z ekonomie, oborového základu, oborové specializace a obhajobou bakalářské práce.
prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3,5 roku
 • 40000 Kč
 • 35000 Kč
ČeštinaV průběhu studia oboru Komunikace a lidské zdroje (KLZ) student absolvuje deset studijních modulů, každý se třemi povinnými předměty ukončenými písemnou zkouškou. Studijní modul je ukončen seminární prací (vyjma modulu oborové specializace a manažerská ekonomie). Studium je ukončeno státní zkouškou z ekonomie, oborového základu, oborové specializace a obhajobou bakalářské práce.
prezenčníBc.
 • 3 roky
 • 35000 Kč
ČeštinaAbsolvent oboru Informační systémy a technologie (Bc.) je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi ve všech základních oblastech fungování firmy v jejím vnitřním i vnějším prostředí (samostatně působící podnikatelé a majitelé firem), respektive pro působení v řídících funkcích nižší a střední úrovně v rámci firmy (zaměstnanci firem a organizací).
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
 • 2 roky
 • 2,5 roku
 • 45000 Kč
 • 40000 Kč
ČeštinaPředmětový záběr znalostí zahrnuje obecná teoretická a metodologická východiska v oblasti makro a mikroekonomie (s důrazem na mezinárodní kontext a se zahrnutím alternativních paradigmat) a kvantitativních metod s využitím v navazujících oborově specifických teoretických a aplikačních předmětech v oblasti ekonomické analýzy a strategie.
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
 • 2 roky
 • 2,5 roku
 • 45000 Kč
 • 40000 Kč
ČeštinaProfil absolventa vychází z metodologicky i předmětově komplexního pojetí studijního oboru, kdy uplatňovaná kombinace výukových metod ve spojení se specifiky cílových skupin studentů umožňují dosažení širokého spektra výstupních znalostí a dovedností absolventa oboru.
kombinovanázákladní
 • 1 rok
 • 2,5 roku
 • 45000 Kč
 • 40000 Kč
ČeštinaCílovou skupinou studijního oboru jsou střední a vyšší řídící pracovníci všech typů organizací soukromého i veřejného sektoru, kteří zodpovídají za formulaci a realizaci rozvojové koncepce a konkurenční strategie ekonomického subjektu, resp. se podílejí na podpoře získání, udržení a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. V menších organizacích představují znalosti a dovednosti získané studiem oboru rozhodující segment kvalifikace řídících pracovníků, ve větších organizacích působí absolventi oboru jako vedoucí pracovníci samostatných analytických a koncepčních útvarů a oddělení či jejich specializovaných složek.
kombinovanáMBA
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 50000 Kč
ČeštinaAbsolvovaný magisterský studijní program MBA poskytuje profesní mezioborové znalosti v daných oblastech a posiluje povědomí o vazbách a provázanosti mezi jednotlivými studijními moduly, kdy je absolvent vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi ve všech základních oblastech řízení firmy v jejím vnitřním i vnějším prostředí (samostatně působící podnikatelé a majitelé firem), respektive pro působení v řídících funkcích střední a vyšší úrovně v rámci firmy (zaměstnanci firem).