Vysoké školy

Víte že:
se studium na soukromé vysoké škole opravdu vyplatí? Nejenže Vás zaplacené školné motivuje k lepším studijním výsledkům, ale navíc si můžete celou polovinu z této platby odepsat z daní!
Vysoká škola

Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.

Estonská 500, 10100 Praha 10 recepce : (+420) 210 088 800 prihlaska@vsfs.cz Nabízíme bakalářské a navazující magisterské studium v oborech Aplikovaná informatika, Bankovnictví, Finance a finanční služby, Marketingová komunikace, Pojišťovnictví,Řízení podniku a podnikové finance, Veřejné finance, Veřejná správa a studium v anglickém jazyce, program MBA a BSBA.

Vysoká Praha Bc., Ing/Mgr, MBA ekonomické 26138077romana.lamacova@vsfs.czwww.vsfs.czČeština Ne Ne recepce : (+420) 210 088 800Informační centrum: 210 088 827Informační centrum: 210 088 844Informace o přijímacím řízením: prihlaska@vsfs.czmarketingový manažer: jan.pikl@vsfs.czInformace: info@vsfs.cz210 088 851Program MBA (Master of Business Administration) navazuje na bakalářské studium a zaměřuje se na vrcholové studium problematiky podnikové správy. Tento program je zřizován ve spolupráci s City University of Seattle (oficiální www) a zahajuje se dvakrát do roka.Program MBA je postgraduálním studiem a jeho absolventi jsou připravováni na převzetí vrcholových pozic v českých i mezinárodních firmách.

Program je rozvržen na 18 měsíců a sestává z 15 kurzů, resp. modulů, v nichž studenti získají profesionální manažerské vzdělání, nezbytné pro vedení podnikového managementu.
Struktura a náplň programu jsou akreditovány významnými americkými institucemi NWCCU (Northwest Commission on Colleges and Universities) a IACBE (International Assembly for Collegiate Business Education) a opírají se o učební plány City University of Seattle (USA), jejíž lektoři tvoří pedagogický sbor.

Podmínkou přijetí do programu MBA je absolvování bakalářského studia završené udělením bakalářského titulu a znalost anglického jazyka. Po úspěšném splnění všech studijních podmínek získá absolvent titul MBA, udělovaný od City University of Seattle, který má platnost po celém světě.Ne Ne Ne Ne Ne Ne


V roce 1999 nás založily Bankovní akademie a.s. a Czech Coal a.s. V témže roce jsme získali od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Regionální působení jsme rozšířili mimo Prahu založením studijních středisek v Mostě a Kladně.

Proč studovat VŠFS

 • Jsme lídrem českého trhu soukromých vysokých škol jak počtem studentů, šíří a kvalitou studijních programů, oborů i směrů, tak vysokou kvalifikací pedagogického sboru.
 • Nabízíme bakalářské a navazující magisterské studium, a to v prezenční i kombinované formě s využitím prvků distančního vzdělávání.
 • Uplatňujeme individuální přístup ke studentům a absolventům a průběžně inovujeme vzdělávací programy.
 • Komunikujeme s posluchači prostřednictvím internetového informačního systému.
 • K dispozici máme vybavená PC pracoviště, studovnu a knihovnu s velmi širokou a elektronicky organizovanou nabídkou studijní literatury.
 • Šetříme čas a prostředky studentů tím, že přicházíme za nimi. Organizujeme výuku nejen v Praze, ale také ve studijních střediscích Kladno a Most. Skripta a publikace si mohou mimopražští studenti zakoupit on -line.
 • Vytváříme stipendijní fond pro vynikající studenty, posluchače zapojené do pomocné vědecko-výzkumné činnosti a absolventy oceněné cenou prezidentky za vynikající závěrečnou práci. 


28/02/09, 31/03/09, 30/04/09, 31/05/09, 30/06/09, 31/07/09, 31/08/09Uchazeč o studium bude písemně pozván na přijímací pohovor. 300Kč - elektronická přihláška, 500Kč - tištěná přihláškaELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA12/02/09, 19/02/09, 26/02/09, 12/03/09, 09/04/09, 14/05/09, 11/06/09, 09/07/09, 13/08/09, 01/09/09, 02/09/09, 03/09/09, 04/09/09, 10/09/09 - vždy od 14:00 do 18:00Přijímací pohovor se sestává z pohovoru s představiteli VŠFS s podáním základních informací o škole a o studiu. Uchazeči dále absolvují písemné rozřazovací jazykové testy (u oborů Aplikovaná informatika a Marketingová komunikace je povinná angličtina, u ostatních oborů si lze vybrat buď angličtinu nebo němčinu). Na základě dalších dobrovolných písemných testů lze identifikovat problémové oblastí studenta Tyto testy si na základě předaného klíče uchazeči sami opraví a zhodnotí vlastní předpoklady ke studiu (vyjma případu, kdy cizinci skládají povinně zkoušku z českého jazyka).

Na základě identifikovaných problémových oblastí studenta či jeho zájmu, VŠFS nabízí studijní poradenství se snahou pomoci doplnit potřebné znalosti do doby zahájení výuky či v 1. roce studia na VŠFS (oživovací či prohlubovací kurzy z různých předmětů).prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
ČeštinaObor je zaměřen na všestrannou přípravu odborníků a manažerů pro sféru výroby, obchodu i služeb. Široké spektrum předmětů zahrnuje společenskovědní, jazykový a odborný základ doplněný o dovednostní disciplíny. Na něj navazují odborné předměty, které kromě teo¬rie obsahují praktické aplikace do oblasti řízení podniku, zejména finančních a lidských zdrojů, marketingu a obchodu, účetnictví, investičního rozhodování, controllingu, auditu a dalších činností.
prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
ČeštinaStudenti se během tříletého studia seznámí s teorií i současnou praxí komunikace jak na straně zadavatelů, tak i na straně organizátorů a tvůrců. Rozsáhlý soubor předmětů zahrnuje široký základ společensko-vědních oborů, na který navazují specializované předměty orientované na problematiku strategií, způsobů a možností rozvoje marketingové komunikace. Studenti oboru Marketingové komunikace se důkladně seznámí s řídícími a ekonomickými procesy firem včetně vydavatelských domů, dále s podnikovým marketingem, filozofií řízení vztahů se zákazníky, jednotlivými komunikačními nástroji a prostředím vnitřní a vnější komunikace.
prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
ČeštinaObor seznámí studenty se současným stavem a s vývojovými trendy teorie i praxe bankovnictví a finančního investování. Vedle znalostí obecné peněžní ekonomie a teorie peněz bude absolvent vybaven také specifickými znalostmi o podstatě a fungování širokého spektra nabídky bankovních a investičních služeb a jejich uplatnění na finančních trzích. Získá znalosti fungování měnové a protiinflační politiky, potřebný národohospodářský rozhled a schopnost posuzovat danou problematiku v širších ekonomických a společenských souvislostech.
prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
ČeštinaObor je zaměřen na všestrannou přípravu odborníků v pojišťovnictví, zejména v pojištění soukromém. Vedle znalostí pojistné teorie a pojistného práva získají absolventi informace o pojistných produktech a budou ovládat postupy potřebné při poskytování spektra pojišťovacích služeb včetně aktivit zprostředkovatelů. Získají též znalosti obecné peněžní ekonomie či teorie financí a finančních služeb.
prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
ČeštinaCílem oboru je připravit posluchače na úspěšnou profesní činnost ve veřejné správě. Základ studia tvoří vědomosti právní, ekonomické a společensko-vědní, a to především politologie, sociologie a psychologie. Nedílnou součástí studia jsou manažerské a komunikační dovednosti. Obsah studijního oboru je koncipován s ohledem na aktuálnost a řešení praktických problémů. Souhrn předmětů představuje praktické dovednosti i ucelenou znalost celé oblasti veřejné správy. V závěru studia si student volí ze studijních směrů Veřejná správa v ČR, Veřejná správa v EU a Politický management.
prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
ČeštinaOborové předměty seznamují se současným stavem a s vývojovými trendy veřejných financí, veřejné ekonomiky a veřejné správy zejména v podmínkách České republiky. Široká pozornost je věnována i místním rozpočtům a fondům Evropské unie, propojení veřejné ekonomiky a soukromé ekonomiky a regulace soukromého sektoru státem. Zásadní součástí studia je i systém sociálního zabezpečení v ČR včetně jeho probíhajících a potenciálních reforem.
prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 51000 Kč
 • 50000 Kč
ČeštinaObor je zaměřen na moderní informační a komunikační systémy a technologie. Studijní program zahrnuje potřebný teoretický základ z matematiky a informatiky, dále pestrou škálu aplikací v různých oblastech IT a také předměty neinformatické, a to z oblasti ekonomie, sociologie, práva a cizích jazyků. Absolvent proto získá nejen kvalitní přehled o moderních technologiích a systémech (jako jsou vývojová prostředí pro programátory, webové aplikace nebo databázové servery), dovednosti se na vývoji těchto technologií a systémů podílet, ale i schopnost tyto technologie a systémy aplikovat v praxi, ať již v kontextu firemním či ve veřejném sektoru.
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
ČeštinaObor je určen pro absolventy bakalářského studia ekonomicky orientovaných oborů. Obsahové zaměření jednotlivých předmětů je orientováno na pochopení hlubších a teoretických souvislostí v oblasti makro- i mikroekonomie, především však řízení podniku, podnikových financí a rozhodujících oblastí managementu. Součástí studia je získání znalostí a dovedností v základních disciplinách podnikového řízení – financích a obchodu, stejně jako v oblastech, které jsou v hyperkonkurenčním prostředí v podnikovém řízení obvykle rozhodující – řízení inovací, marketingu a lidských zdrojů. Studium je doplněno zastřešujícími předměty strategického a controllingového charakteru.
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
ČeštinaMagisterské studium oboru Marketingová komunikace je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků připravených zastávat řídící manažerské pozice zejména v marketingových, komunikačních, reklamních a PR útvarech podniků a specializovaných agenturách, dále v oblasti obchodní a finanční sféry a veřejné správy. Studium je v teoretickém základu soustředěno na interdisciplinární poznatky sociálních, kulturních, ekonomických či politických procesů a změn v kontextu globální, transnacionální (multikulturní), pozdně moderní společnosti.
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
ČeštinaObor je určen především pro absolventy bakalářských studijních programů s finančním či ekonomickým zaměřením. Obsah oboru odráží především současné vývojové trendy makroekonomie, teorii i praxi financí, měnové a protiinflační politiky a ve finančním investování. Sleduje diverzifikaci produktové nabídky finančních služeb či změny v organizaci, technických a technologických prostředcích, a to v oblasti bankovnictví a trhů s investičními nástroji. Skladbu předmětů tvoří společný základ (Mikroekonomie, Makroekonomie, Mezinárodní finance, Daňová teorie a politika) a řada oborových a volitelných předmětů, zaměřených především na problematiku bankovnictví a finančního investování.
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
ČeštinaObor odráží vývojové trendy jak pojišťovnictví, tak s ním přímo souvisejících vědních oborů financí a finančních služeb. Respektuje aktuální posuny soudobého českého soukromého pojišťovnictví, a to v kontextu se směrnicemi Evropských společenství a vývojem ve světě. Obsahové zaměření oboru vychází ze studia pojištění a pojišťovnictví, konkrétně aktivit vyvíjených sektorem soukromých pojišťoven, zajišťoven, penzijních fondů, zprostředkovatelů v pojišťovnictví. Důraz je kladen i na znalosti fungování soudobých finanční trhů a institucí na nich působících ve vzájemné koordinaci v rámci finančních skupin.
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
ČeštinaObor je určen především pro absolventy bakalářského studia oboru se správním nebo příbuzným zaměřením. Studium rozvíjí již získané znalosti a je zaměřeno na prohloubení jejich koncepčních a teoretických souvislostí. Výraznou část obsahové náplně tvoří studijní předměty spojené s reformou veřejné správy a způsobem jejího výkonu v současné době, zejména ve vztahu ke změnám souvisejícím s integrací ČR do EU. Pozornost je věnována problematice utváření veřejné správy v EU, modernímu pojetí manažerské funkce a využití moderních IT při výkonu veřejné správy. Součástí studia je i problematika veřejné ekonomiky a marketing ve veřejné správě.
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
ČeštinaMagisterské studium veřejných financí poskytuje ucelený soubor poznatků teorie a politiky veřejných financí a veřejné ekonomiky, rozvrstvený do jejích klíčových složek jako je teorie a politika daňová, fiskální či penzijní, a to vše v propojení s teorií a politikou měnovou či sociální, jakož i s veřejnými politikami, s teorií veřejné volby, s evropskými a federálními financemi, s místními financemi a v neposlední řadě i s veřejnou správou a předměty společného základu magisterského studia.
prezenční, kombinovanáIng/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 55000 Kč
 • 53000 Kč
ČeštinaMagisterské studium oboru Aplikovaná informatika navazuje na bakalářský studijní program tohoto oboru. Zatímco bakalářský studijní program je zaměřen zejména na vývoj softwaru (programování), vývoj internetových a databázových aplikací a kvalifikovanou obsluhu serverů a počítačových sítí, je hlavní ambicí magisterského studia připravit studenty na pozice manažerů v IT sektoru. Tomu odpovídá i skladba předmětů, která je na magisterském studiu více orientována na předměty ekonomické, manažerské a právní.