Vysoké školy

Víte že:
se studium na soukromé vysoké škole opravdu vyplatí? Nejenže Vás zaplacené školné motivuje k lepším studijním výsledkům, ale navíc si můžete celou polovinu z této platby odepsat z daní!
Vysoká škola

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o.

Pilská 9, 198 00 Praha 14-Hostavice Kontaktní telefon: +420 731 411 370 infovs@palestra.cz VŠTVS PALESTRA je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času.

Vysoká Praha Bc. přírodovědné 271 32 781donevova@palestra.czwww.palestra.czČeština Ne Ne Kontaktní telefon: +420 731 411 370Studijní oddělení: +420 281 932 013Celoživotní vzdělávání: +420 286 852 860Kontaktní e-mail: infovs@palestra.czStudijní oddělení: donevova@palestra.czCeloživotní vzdělávání: kloboucnikova@palestra.cz+420 281 930 154Cílové i obsahové zaměření specializačních modulů umožňuje studentům orientovat se podle zájmu na obor Sportovní a kondiční specialista nebo Sportovní a volnočasový pedagog.
Vzhledem k budoucí profesi absolventů se klade značný důraz na obsahovou a cílovou provázanost jednotlivých předmětů s praxí. Proto tyto moduly také zahrnují vyšší objem prakticky zaměřené výuky a odborné praxe.
Studijní předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné, z nichž si student volí podle svého zájmu a budoucí profesní specializace. Výsledky jednotlivých předmětů v příslušných semestrech jsou hodnoceny zápočty, klasifikovanými zápočty, zkouškami, soubornými zkouškami. Výuková zátěž každého předmětu je současně ohodnocena určitým počtem kreditů. Použitá forma hodnocení, včetně kreditů, je uvedena ve studijním plánu a tematických plánech jednotlivých předmětů.


Ne Ne Ne Ne Ne Ne


Akreditovaná VŠTVS PALESTRA je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Navazuje na zkušenosti získané v průběhu devítileté existence VOŠ s obdobným zaměřením. Předkládaný studijní program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Je realizován v kreditní formě, která je kompatibilní s European credit transfer systémem. Zastřešuje studijní obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog, které jsou realizovány formou tříletého prezenčního a kombinovaného bakalářského studia. První dva semestry probíhá výuka společně pro oba obory.

 

      Základní modul je zaměřen na:

 • osvojení základních vědomostí a dovedností z biomedicínských a sportovních disciplín (včetně didaktik), které podle své další specializace studenti využijí při plánování a realizaci pohybových aktivit, a při organizování vhodného režimu volného času budoucích klientů, ale i při seberealizaci ve vybraných sportovních disciplinách;
 • osvojení základní terminologie, která umožní studentům odbornou komunikaci a to i ve vybraném cizím jazyku;
 • seznámení s historickými, ale především se současnými trendy a směry vývoje jednotlivých studijních oborů, které poskytnou studentům východiska pro utváření samostatných názorů a zdůvodněných postupů při řešení modelových profesních situací v druhém cyklu;
 • prohlubování vědomostí a dovedností, které jsou východiskem pro pochopení principů a zásad zdravého životního stylu a utváření vyhraněného vztahu ke zdraví a odmítání faktorů, které je ohrožují.Po vyplnění elektronické přihlášky máte automaticky možnost přístupu na informační systém VŠTVS PALESTRA, kde se dozvíte více informací o přijímacím řízení.27. 3.; 24. 4.; 29. 5.; 26. 6.; 28.8. 2009500ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA27. 3. 2009 od 10,00 do 14,00 hodin; 26.6. 2009 od 10,00 do 14,00 hodinPožadavky pro přijímací zkoušky:

1)       Ústní zkouška zjišťuje:
        -          zájem o studium,
        -          úroveň všeobecné informovanosti o problematice vybraného studijního oboru,
        -          kvalitu komunikačních dovedností. 

2)       Písemné sebehodnocení uchazeče v dovednostech: plavání, lyžování, bruslení a jízda na kole.

3)       Další požadavky:
-          písemné potvrzení o případné praxi v oblasti tělovýchovné, pedagogické a sociální,

-          zájemci o studium předloží doklad o zdravotní způsobilosti a čestné prohlášení o tom, že nejsou a nebyli trestně stíháni za mravnostní delikty.

 

Studenti s průměrem 1,5 za 1. pololetí závěrečného ročníku střední školy nebo za maturitní zkoušku budou přijati bez přijímacích zkoušek.prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 58000 Kč
 • 58000 Kč
ČeštinaAbsolventi tohoto studijního oboru získají uplatnění jako sportovní a kondiční specialisté v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, ve výrobních i nevýrobních podnicích, v oblasti cestovního ruchu, v armádě a u policie, jako odborní poradci v oblasti zdravotní prevence, hygieny a úrazové zábrany v různých institucích se zaměřením na sportovní činnost nebo jako výchovní pracovníci v mimoškolní tělesné výchově.
prezenční, kombinovanáBc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 58000 Kč
 • 58000 Kč
ČeštinaAbsolventi mají možnost uplatnit se jako odborní pracovníci v DDM, stanicích mladých turistů či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a osvětových institucích pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích mladých lidí, v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních pro dospělé, ve školách při nemocnicích, mateřských školách, v charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako konzultanti v odborech a referátech zabývajících se otázkami volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí.