Vyšší odborné školy

Víte že:
od akademického roku 2001/2002, kdy v České republice existovalo 8 soukromých vysokých škol se jejich počet do akademického roku 2008/2009 zvýšil více než sedmkrát?
Vyšší odborná škola

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o.

Libčická 399/8, 181 00 Praha 8 - Čimice, odloučené pracoviště: Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja sekretariát zást. Ř pro VOŠ: 283 911 561 trivis.vos@seznam.cz TRIVIS- Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha poskytuje vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol s maturitou v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost ve vzdělávacích programech PREVENCE KRIMINALITY a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.

Vyšší odborná Praha DiS. ekonomické 251 09 138 110 350 201trivis.vos@seznam.czwww.trivis.czČeština Ne Ne sekretariát zást. Ř pro VOŠ: 283 911 561sekretariát Ř SŠV a VOŠ: 233 543 233obchodní oddělení TRIVIS: 233 554 786sekretariát zást. Ř VOŠ: trivis.vos@seznam.czsekretariát Ř SŠV a VOŠ: trivis.skola@seznam.czobchodní oddělení TRIVIS: obchod@trivis.cz283 910 398TRI = tři síly: V = vůle, I = inteligence, S = síla:
působí v oblasti vzdělávání v ČR již od roku 1992. Zpočátku pod obchodním názvem TRIVIS EXACTUS EDUCO se zaměřením na vzdělávání a přípravu dospělých v psychicky a fyzicky náročných povoláních, později v oblasti úplného středního odborného vzdělání vel 4leté denní formě vzdělávání pro absolventy základních škol, 2letém nástavbovém studiu v denní formě vzdělávání a 3letém nástavbovém studiu v dálkové formě vzdělávání pro absolventy tříletých a víceletých učebních oborů. Společnost se v roce 1996 transformovala v TRIVIS, a. s., která je zřizovatelem všech škol TRIVIS. První vznikla dne 1. září 1993 v Praze, jako druhá dne 1. září 1994 TRIVIS Ústí nad Labem. Následovaly dne 1. září 2001 TRIVIS Karlovy Vary, dne 1. září 2002 TRIVIS Vodňany. Dne 1. září 2006 byly otevřeny školy TRIVIS Třebechovice pod Orebem a Prostějov. Jako oslední vznikla dne
1. září 2007 TRIVIS Jihlava. 
TRIVIS, a. s. je zřizovatelem středních škol veřejnoprávních, Vyšší odborné školy TRIVIS v Praze
a společností TRIVIS - Centrum profesní přípravy s. r. o. a TRIVIS - Centrum vzdělávání s. r. o., které se zabývají vzděláváním dospělých v oblasti bezpečnostně právní. Nabízejí odborné kurzy pro bezpečnostní manažery, bezpečnostní pracovníky, operátory městských kamerových systémů, atd. Zajišťují individuální školení a výcvik zaměstnanců dle konkrétních požadavků zákazníků.

Kvalitu škol TRIVIS posuzuje Česká školní inspekce. Střední školy veřejnooprávní i Vyšší odborná škola mají ve většině sledovaných oblastí včetně vzdělávacího procesu hodnocení ČŠI "velmi dobře".

Na školách TRIVIS se v současné době vzdělává 3 000 studentů.


Ne Ne Ne Ne Ano Ne


Vyučovací předměty

PREVENCE KRIMINALITY: cizí jazyk, filosofie a etika, sociologie, ochrana životního prostředí, přírodovědné základy, seminář k absolventské práci, psychologie, právo, management a podnikání, kriminologie a prevence kriminality, kriminalistika, základy pyrotechniky, bezpečnostní systémy, krizové řízení a ochrana obyvatelstva, informační podpora prevence kriminality, praktická příprava (zdravověda a první pomoc, kynologie, protidrogová prevence, sebeobrana, administrativa, střelecká příprava), požární ochrana a prevence, BOZP, odborná praxe.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ: cizí jazyk, filosofie a etika, sociologie, ochrana životního prostředí, přírodovědné základy, seminář k absolventské práci, psychologie, právo, management a podnikání, krizové řízení a IZS, ochrana obyvatelstva, živelní pohromy, průmyslové havárie, prevence kriminality, informační podpora krizového řízení, krizové plánování, praktická příprava (zdravověda a první pomoc, kynologie, medicína katastrof, velitelsko štábní cvičení), požární ochrana a prevence, BOZP, odborná praxe.

Absolventská zkouška u denní i dálkové formy vzdělávání se skládá z:

- absolventské práce a její obhajoby
- zkoušky z cizích jazyků (AJ, NJ, u dálkového studia iRJ)
- teoretické zkoušky z odborných předmětů:

 vzdělávací program prevence kriminality: - právo (s akcentem na trestní)
                                                                           - kriminologie a prevence kriminality
                                                                           - bezpečnostní systémy
vzdělávací program krizové řízení: - krizové řízení a IZS, havarijní plánování
                                                             - živelní pohromy
                                                             - průmyslové havárie

Organizace a obsah vzdělávání:
Vyšší odborné vzdělávání je složeno ze studia cizích jazyků, odborných předmětů a praktické přípravy.
Denní forma vzdělávání - vyučování podle pravidelného rozvrhu zaměstnání (28 hod. týdně), třítýdenní zkušební období v každém výukovém období školního roku, 5 dvoutýdenních bloků odborné praxe během celé doby vzdělávání.
Dálková forma vzdělávání - 3 pětidenní konzultace (Po - Pá) v každém výukovém období školního roku, 2 třítýdenní bloky odborné praxe během celé doby vzdělávání.

Absolventi obou vzdělávacích programů získají vyšší odborné vzdělání a mají právo užívat za svým jménem označení absolventa vyšší odborné školy DiS - diplomovaný specialista.
                                     29.05.2009, 26.06.2009,14.08.200915.06.2009, 02.07.2009,25.08.2009Podmínky přijetí:
- úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uchazeče (doložené úředně ověřenou
   kopií maturitního vysvědčení - pokud uchazeč do doby podání přihlášky vysvědčení neobdržel, 
   předloží jej dodatečně při podpisu smlouvy)
- lékařský posudek o schopnosti absolvovat vzdělávání
- potvrzení zaměstnavatele uchazeče o dálkovou formu vzdělávání, že mu bude umožněna účast na
  konzultacích a konání odborné praxe
- vykonání přijímacího řízení
- podepsání Smlouvy o poskytnutí vyššího odborného vzdělání za úplatu.
 
     Uchazeči, kteří u maturitní zkoušky dosáhli známkového průměru do 1,5, nemusí absolvovat písemný test, pouze vyplní přijímací protokol.

     Přijímací řízení, zaměřené na posouzení všeobecného rozhledu, se koná formou písemného testu z cizího jazyka, písemného testu a ústního pohovoru na téma profesionální orientace. Výsledky hodnotí komise, která sleduje mj. vystupování uchazeče, jeho verbální projev a předpoklady pro studium, např. cílevědomost, zájem o zvolený obor, apod.

Přihlášky (tiskopis SEVT č. 49 152 1) lze podat na adresu odloučeného pracoviště VOŠ. Na přihlášce je nutné uvést zvolený termín přijímacího řízení. Žadatelé o vzdělávání, kterým uvedené termíny nevyhovují, si mohou přijímací řízení dohodnout individuálně.


prezenční, distančníDiS.
  • 3 roky
  • 4 roky
  • 21000 Kč
  • 16000 Kč
ČeštinaVzdělávací program připravuje studenty na psychicky a fyzicky náročnou činnost na úseku prevence kriminality spojenou s bojem proti zločinu, zejména s problémy při její konkrétní realizaci v oblasti protidrogové prevence, využití moderních technických metod souvisejících s ochranou osob a majetku. Absolventi najdou uplatnění např. v orgánech státní správy a samosprávy, útvarech ochrany a obrany velkých závodů, bank, pojišťoven a zařízení s rizikovým provozem, v řídících a organizátorských funkcích státní, městské a obecní policie, ale i civilních bezpečnostních službách.
prezenční, distančníDiS.
  • 3 roky
  • 4 roky
  • 21000 Kč
  • 16000 Kč
ČeštinaVzdělávací program připravuje studenty po stránce teoretické i praktické pro výkon činností na úseku krizového řízení při vyhlášení krizových stavů v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií,nehod a nebezpečí, které značně ohrožují životy, zdraví a majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Uplatnění najdou např. ve středních článcích řízení státní správy a územní samosprávy,bezpečnostních radách, referátech obrany a ochrany,havarijních komisích, v různých funkcích státní, městské a obecní policie, dalších bezpečnostně zaměřených oborech a orgánech státní správy a krizových štábech, jako pracovníci operačních středisek jednotl. složek IZS - hasiči, záchranné sbory...